MEGACLES

MEGACLES
I.
MEGACLES
Archon Athenis τῶ διὰ βίου VI. post Phorbantem, praefuit ann. 30. circa tempora Sesostris. Sub eo hesiodum floruisse, discimus ex Epochis Marmoreis apud Ioh. Marshamum Canonc Chron. ad Sec. XV. Illi successit Diognetus, quem vide. Item Archon Athenis, circa initium Saeculi a Diluvio XVIII. unus ἐκ τῶ Εννέα, eô enim tempore IX. Archontes Remp. administrabant, Herodoto οἱ πρυτάνεις, τῶ Ναυκράρων l. 5. c. 71. Erat ex Alcmaeonidis, de quibus supra voce, Alcmaeon. et Cylonii piaculi reus, una cum posteris suis, factus est. Ille enim coniurationis Cyloniae consortes, Minervae supplices, ad causam dicendam descendere compulit. Hi κρόμην κλωσὴν filum, Deae simulacro adnexum, manu tenentes, in descensu Eumenidum aris appropinquarunt: quum stamine supplicatoriô suâ sponte ruptô, Megacles et qui cum eo Archontes erant, quasi Dea supplices reiecisset, trucidârunt eos, tam qui extra erant, quam qui ad aras confugerant: soli evaserunt, qui ad uxores ipsorum supplices manus tetenderunt. Inde illi, ἐναγεῖς dicti, detestabiles habebantur, Plut. Solone. Inde Alcmaeonidae huius caedis reatum ferebant; ac licet illi iam damnati ac in exilium missi essent, nihilominus τὸ Κυλώνιον ἄγος, Cylonium piaculum urbem diutissime perturbavit. Non enim hoc tantum saeculo Cyloniis, qui supererant, perpetuae cum Megaclis posteris erant inimicitiae; sed etiam saeculô sequente Clisthenes eius pronepos cum 700. Atheniensium familiis, quasi piaculô contaminatis, itidem expulsus est, a Cleomene Lacedaemoniorum Rege, ac defunctorum ossa extra fines eiecta sunt, circa Olymp. 72. quô tempore in Marathone pugnatum est. Imo postquam rediissent (genus namque eorum in urbe fuit, initio belli Peloponnesiaci Olymp. 87.) Lacedaemonii piaculum hoc iterum exterminari iusserunt; quôd scirent Periclem, Xantippi filium, per genus maternum, ἔιοχον τῷ ἄγει, obstrictum huic piaculo. Herodotus l. 5. c. 71. Plut. d. l. Thucyd. l. 1. etc. laudati Ioh. Marshamo Canone Chron. Sec. XVIII. Vide et supra, Alcmaeon et Cylon.
II.
MEGACLES
Coesyrae filius, Eretriensis, ter vicit Olympia, a Pisitratô eiectus; sed Patriae redditus. Vide Scholiast. in Nub. Aristoph. et Polyaen. l. 1. in Pisistrato.
III.
MEGACLES
Hipparini fil. Dionis frater, nobilissimus inter Syracusanos, a fratre adiutor sumptus in destruendâ Dionysii Iunioris tyrannide.
IV.
MEGACLES
Historicus, de viris illustribus scripsit, teste Athen. l. 10.
V.
MEGACLES
qui pentalidas, Mitylenes Principes, ob inflicta sibi verbera sustulit. Vide Arist. Pol. l. 5. c. 10.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Megacles — (Μεγακλῆς) was the name of several notable men of ancient Athens: 1. Megacles was possibly a legendary Archon of Athens from 922 BC to 892 BC. 2. Megacles was a member of the Alcmaeonidae family, and the archon eponymous in 632 BC when Cylon made …   Wikipedia

  • Megacles — Según el contexto Megacles puede ser: Megacles, arconte legendario de Atenas entre 922 a. C. 892 a. C. Megacles I, arconte de Atenas entre 632 a. C. y 631 a. C., de la familia de los Alcmeónidas. Expulsó al …   Wikipedia Español

  • Megacles — ▪ Athenian statesman [flourished mid 6th century BC] flourished 6th century BC       the leader of one of the parties that struggled for control of Athens during the period between the archonship of Solon and the establishment of Peisistratus… …   Universalium

  • Megacles de Siracusa — (griego antiguo Μεγακλῆς) fue hijo de Dion de Siracusa, y yerno de Dionisio I. Inicialmente fue uno de los máximos soportes de Dionisio, pero con el tiempo se desencantó y siguió a Dion en su huida a Siracusa en 358 a. C. Después… …   Wikipedia Español

  • MEGACLES Messanius — eius Messanae quae in Sicilia est, Agathocli Syracusanorum tyranno rebus omnibus adversabatur multosque Sicilienses contra eum concitabat, iisque qui enum de medio sustulissent, amplissima munera promisit. Agathocles hinc irritatus, Messanios… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Megacles of Epirus — Megacles was an officer in the service of Pyrrhus of Epirus, who accompanied that monarch on his expedition to Italy, 280 BC. He is mentioned as accompanying Pyrrhus when he reconnoitered the Roman camp previous to the battle of Heraclea ;… …   Wikipedia

  • Megacles de Epiro — Para otros usos de este término, véase Megacles. Megacles (Μεγακλῆς) fue un oficial de Pirro de Epiro, al cual acompañó en su expedición a Italia en 280 a. C., durante las llamadas Guerras Pírricas. Muerte en la batalla de Heraclea Cuando Pirro… …   Wikipedia Español

  • Megacles de Mitilene — Para otros usos de este término, véase Megacles. Megacles de Mitilene (Μεγακλῆς) fue un líder político de la ciudad griega de Mitilene en la isla de Lesbos. Al frente de sus seguidores y amigos derrocó a la familia gobernante de los… …   Wikipedia Español

  • Alcmaeon, son of Megacles — Alcmaeon (Gr. polytonic|Ἀλκμαίων), son of the Megacles who was guilty of sacrilege with respect to the fol­lowers of Cimon, was invited by Croesus, king of Lydia, to Sardis in consequence of the services he had rendered to an embassy sent by… …   Wikipedia

  • МЕГАКЛ —    • Megăcles,          Μεγακλη̃ς, часто встречающееся имя в знаменитом роде Алкмеонидов:        1. глава последних, сын Алкмеона, архонт в Афинах во время восстания Килоновой партии, которую ему удалось уничтожить, 612 г. до Р. X. Plut. Sol. 12; …   Реальный словарь классических древностей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”